Newsletter 25/05

Newsletter 25/05

Le débat est lancé ! Notre Carte blanche a recolté quantité de retours positifs, ce qui est évidemment extrêmement encourageant. Notre équipe s'est également aggrandie, et je profite de l'instant pour en présenter une partie:

 • Anne-Sophie Vandendooren : Juriste & Full Stack Web Developer
 • Christophe Dubois : Sociologue, Chargé de cours - ULiège
 • Jeoffrey Vigneron : Avocat au barreau de Bruxelles, cofondateur de lawgitech et de la plateforme de consultation en ligne onlinesolutionattorney.
 • Renaud Hoyoux : Mathématicien, CTO de Cytomine, Développeur Full Stack

Comme les précédentes, cette semaine fut riche en développements :

 • La meetup #2 d'openjustice, merci à tous les participants ! 💪 Les notes sont disponibles sur notre pad.
 • Un grand nombre de retours très positifs à notre Carte Blanche ! Nous avons reçu le soutien de plusieurs personnalités, de l'ASM, que ce soit par mail ou par les réseaux sociaux
 • Notre site s'améliore progressivement, ainsi que les outils de collaboration dont dispose le collectif (CodiMD, Jupyter, ...)
 • Une série d'outils open-source d'extraction de Justel, ainsi que le résultat, commence également à prendre forme

Tout comme le sera la suivante !

 • De nouveaux sujets de Carte Blanche sont à l'étude, pour toucher cette fois-ci les abonnements aux revues juridiques, les mythes sur la robotisation de la Justice, etc...
 • Amélioration par itérations du site et des outils
 • Début des travaux sur une interface expérimentale d'un service d'anonymisation des textes, permettant une analyze comparative de différents approches et algorithmes

Je vous souhaite une excellente semaine, restez prudents ! Pieterjan


Het debat is begonnen! Onze Carte blanche heeft veel positieve feedback gekregen, wat natuurlijk buitengewoon bemoedigend is. Ons team is ook gegroeid en ik maak van de gelegenheid gebruik om sommige van ons te presenteren:

 • Anne-Sophie Vandendooren : Gewezen Advocaat & Full Stack Web Developer
 • Christophe Dubois : socioloog, docent - ULiège
 • Jeoffrey Vigneron : Advocaat aan de balie van Brussel, medeoprichter van lawgitech en van het online consultatieplatform onlinesolutionattorney .
 • Renaud Hoyoux : wiskundige, CTO van Cytomine, Full Stack Developer

Net als de vorige was deze week rijk aan ontwikkelingen:

 • De openjustice meetup # 2, bedankt aan alle deelnemers! 💪 De notities zijn beschikbaar op ons pad.
 • Een groot aantal zeer positieve feedback op onze Carte Blanche! We hebben de steun ontvangen van verschillende persoonlijkheden, van ASM, hetzij per e-mail of via sociale netwerken
 • Onze site verbetert geleidelijk, net als de samenwerkingshulpmiddelen die beschikbaar zijn voor het collectief (CodiMD, Jupyter, ...)
 • Een reeks open source extractietools van Justel, evenals het resultaat, begint ook vorm te krijgen

En volgende week belooft veel !

 • Nieuwe onderwerpen voor artikels worden onderzocht, dit keer over abonnementen op juridische tijdschriften, mythen over de robotisering van Justitie, enz ...
 • Verbetering door iteraties van de site en tools
 • Begin van de werkzaamheden aan een experimentele interface voor een dienst voor anonimisering van tekst, die een vergelijkende analyse van verschillende benaderingen en algoritmen mogelijk maakt

Ik wens u een fijne week, blijf voorzichtig! Pieterjan